026 - 34517095
1- چسب ترمیم گلخانه

ART 15-1

    چسب ترمیم پلاستیک برند : UNITAPE طول هر رل : ۲۵ متر عرض هر رل : ۱۰ سانتی متر کد محصول : ART 15 وضعیت محصول : Χ موجود نمی باشد.

ART 15

چسب ترمیم پلاستیک برند : UNITAPE طول هر رل : ۲۵ متر عرض هر رل : ۱۵ سانتی متر کد محصول : ART 15 وضعیت محصول : √ موجود می باشد.

ART 15-1

    چسب ترمیم پلاستیک برند : UNITAPE طول هر رل : ۲۵ متر عرض هر رل : ۲۰ سانتی متر کد محصول : ART 20 وضعیت محصول : √ موجود می باشد.

» خبرنامه
دریافت کاتالوگ